Algemene voorwaarden

Tuinontwerp en adviesbureau Ineke Brunekreeft, de Wuurde 36, 6662 ZJ Elst.

KvK nr 09079767

Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:

 • Opdrachtnemer: Tuinontwerp en adviesbureau Ineke Brunekreeft.
 • Opdrachtgever: de wederpartij van de opdrachtnemer, zijnde particulieren en/of bedrijven.

1. Overeenkomst,offerte en bevestiging

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten.
 • Offertes zijn vrijblijvend en zijn 2 maanden geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Genoemde tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 • Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de opdrachtnemer een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.
 • De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn voor consumenten inclusief  BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de   overeenkomst te maken kosten, waaronder materiaal, verzend en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
  Voor bedrijven zijn de prijzen van aanbiedingen en offertes exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, doch inclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder materiaal, verzend en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 • Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

2. Ontwerp en beplantingsplan

 • De werkzaamheden van de opdrachtnemer omvatten in volgorde de volgende onderdelen:
  – het inventariseren van wensen en voorkeuren van de opdrachtgever
  – het opnemen van relevante gegevens, maten en grenzen
  – het maken van een schetsontwerp/tuinontwerp, na ondertekening van de overeenkomst van opdracht door de opdrachtgever.
  -het maken van een beplantingsplan, na goedkeuring van het ontwerp.
 • Het beplantingsplan omvat een genummerde overzichtstekening met bijbehorende Plantlijst. Op de plantlijst staan vermeld: het (vak) nummer overéénkomstig de overzichtstekening; de wetenschappelijke Latijnse naam; indien gewenst bloeitijd en bloeikleur; en de benodigde aantallen. Eventueel op verzoek aanvullende informatie over plantwijze.
  De planten worden geselecteerd naar aanleiding van de wensen van de opdrachtgever en de standplaatseisen.
  Op het niet aanslaan van gewassen of het doodgaan door extreme factoren kan het tuinontwerpbureau niet aansprakelijk worden gesteld.
 • Het behoort niet tot de taak van het Tuinontwerpbureau zorg te dragen voor de benodigde overheidsgoedkeuringen.
 • Het definitieve ontwerpplan is een uitwerking van het schetsontwerp op schaal waarin de met de opdrachtgever overeengekomen wijzigingen zijn verwerkt, of bij het ontbreken daarvan, een uitwerking van het schetsontwerp in ongewijzigde vorm. Het definitieve ontwerpplan omvat de tekening(en) van de volledige indeling van het door het  Tuinontwerpbureau ontworpen terrein, een sfeerimpressie en indien noodzakelijk een doorsnede en detailtekeningen
 • Er kunnen geen rechten ontleend worden aan detailtekeningen en/of constructietekeningen, deze dienen te allen tijde te worden goedgekeurd door een onafhankelijk beëdigde architect, bouwkundige of hovenier. Indien gewenst kan het Tuinontwerpbureau hier een deskundige voor benaderen.

3. Werkbegeleiding en inschakeling van derden

 • Indien de opdrachtnemer op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan de opdrachtnemer namens de opdrachtgever offertes aanvragen. Bij de beoordeling van deze offertes kan de opdrachtnemer slechts een adviserende rol hebben.
 • Tenzij anders is overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de uitvoering van het ontwerp, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan de opdrachtnemer, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken.
 • Werkbegeleiding heeft als doel om in naam van de opdrachtgever er op toe te zien dat het ontwerp zo uitgevoerd wordt als bedoeld. Daarbij gelet op vormgeving, grondwerk, materialen en beplanting. Bij noodzakelijke aanpassingen tijdens de werkzaamheden bewaakt de opdrachtnemer het gewenste eindresultaat.
 • Werkwijze, organisatie en planning van de werkzaamheden vallen onder de verantwoording van derden, de uitvoerende bedrijven. 

4. Uitvoering van de overeenkomst

 • Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 • Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 • De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de opdrachtnemer worden verstrekt. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging extra voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar hoorde te zijn.
 • Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
 • Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen, niet tot de opdracht van de opdrachtnemer.
 • Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan de opdrachtnemer te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

5. Wijziging van de overeenkomst.

 • Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 • Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 • Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal gebruiker de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 • Indien een vast honorarium is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 • Opdrachtnemer zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

6. Honorarium

 • Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
 • Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 • Indien na het tot stand komen van de overeenkomst aanvullende en/of bijkomende werkzaamheden door de opdrachtgever worden gevraagd of noodzakelijk blijken voor een goed verloop van het werk, komen deze alleen voor vergoeding in aanmerking indien de financiële consequenties daarvan tijdig aan de opdrachtgever zijn gemeld.
 • Naast de vergoeding voor de te verrichten werkzaamheden is de opdrachtgever tevens verschuldigd de door opdrachtnemer te maken kosten ten behoeve van de opdracht. Daaronder zijn onder andere :
  – kosten voor eventuele extra opmetingen van het terrein
  – Reis- en verblijfkosten buiten een straal van 15 km vanaf de vestiging van opdrachtnemer.

7. Betaling

 • Betalingen dienen plaats te vinden binnen 7 dagen na factuurdatum. De 1e factuur wordt verzonden na afronding van de ontwerpfase, de daaropvolgende factuur na afronding van het beplantingsplan. Voor werkbegeleiding van de opdrachtnemer tijdens de uitvoering wordt een nieuwe overeenkomst met bijbehorend honorarium afgesproken, facturering volgt na afronding van deze fase.
 • De opdrachtnemer heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.
 • Indien niet wordt voldaan aan het gestelde onder lid 1 en 2 van dit artikel heeft de opdrachtnemer naast het recht om de wettelijke rente in rekening te brengen tevens het recht om het aangeleverde ontwerp alsmede het beplantingsvoorstel terug te vorderen en de geleden schade alsnog te vorderen.
 • Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 • In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 • De opdrachtgever verricht de aan de opdrachtnemer verschuldigde betalingen zonder korting  of verrekening, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten die hij aan de opdrachtnemer heeft verstrekt.
  Opdrachtgever is niet gerechtigd betaling van facturen van reeds verrichte werkzaamheden op te schorten.

8. Incassokosten conform de Nederlandse wetgeving.

 • Is opdrachtgever in gebreke gebleven of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk ,opeisbare boete van 15 % over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.
 • Indien opdrachtnemer hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 • De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.
 • Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

9. Opzegging

 • Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
 • Indien de overeenkomst wordt opgezegd door de opdrachtgever, heeft opdrachtnemer recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.
  De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
 • Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de opdrachtnemer, zal de opdrachtnemer in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
 • Indien de overdracht van de werkzaamheden voor opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

10. Opschorting en ontbinding.

 • Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:
  – opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt
  – na het sluiten van de overeenkomst opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever de overeenkomst gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 • Voorts is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 • Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 • Opdrachtnemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

11. Aansprakelijkheid

 • Indien de opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 • Indien opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor:
  – fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.
  – misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
  – fouten of tekortkomingen van door of namens opdrachtgever ingeschakelde derden.
  – gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
  – gebreken in door derden ontworpen plannen of plandelen, tenzij deze derden aantoonbaar voor rekening en risico van opdrachtnemer werkzaam zijn.
  – schade voortvloeiend uit handelen of nalaten van aannemers/hoveniers/leveranciers
  – kabels en leidingen (KLIC)
  – correcties op metingen in het terrein, welke gevolgen hebben voor de uitvoering van het ontwerp en/of beplantingsplan
  – schade aan roerende en ontoerende goederen of aan personen
  – schade ontstaan doordat de opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over omstandigheden van en/of zaken met betrekking tot het terrein
 • Opdrachtnemer is gerechtigd tot het beperken van de schade voortvloeiend uit fouten zoveel mogelijk in overleg met opdrachtgever.
 • De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer vervalt in ieder geval na verloop van drie maanden nadat haar werkzaamheden zijn beëindigd.
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de uitvoering van in het ontwerpplan en/of beplantingsplan opgenomen onderdelen waarvoor vergunningen of andere overheidsgoedkeuringen zijn vereist.
 • Schadevergoeding bij zakelijke afnemers. Opdrachtnemer is bij uitvoering van een overeenkomst met een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf nimmer tot enige andere schadevergoeding gehouden dan in deze voorwaarden nadrukkelijk is neergelegd, met name niet tot het vergoeden van andere directe of indirecte schade, waaronder begrepen schade van derden, winstderving e.d.

12. Auteursrechten

 • Het eigendom van de door opdrachtnemer aan opdrachtgever afgegeven stukken en tekeningen verblijft bij opdrachtnemer.
 • Opdrachtgever is niet bevoegd om het werk, plannen en/of schetsen van opdrachtnemer te wijzigen en/of in gewijzigde vorm ten uitvoer te brengen tenzij daarover van tevoren met opdrachtnemer is overlegd en deze daar toestemming voor gegeven heeft.
 • De opdrachtgever heeft pas het recht tot uitvoering van het door opdrachtnemer afkomstig ontwerpplan verworven nadat deze de vergoeding voor het definitieve ontwerpplan heeft voldaan.
 • Opdrachtnemer heeft het alleenrecht haar schetsen, tekeningen en ontwerpen  openbaar te maken en/of te vermenigvuldigen.
 • De opdrachtgever zal de hem ter hand gestelde plannen niet overdragen of in handen stellen van derden, derhalve voor zover de verwezenlijking van het ontwerpplan dit noodzakelijk maakt.
 • Tenzij het werk er zich niet voor leent, is de opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.
 • Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

13. Geschillen

 • Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 • Alle geschillen die tussen opdrachtgever en opdrachtnemer ontstaan, zullen worden beslecht  door de bevoegde (kanton)rechter, dan wel binnen de branche (BRAVVO) werkzame arbitragecommissie, indien beide partijen daartoe besluiten. Hieronder vallen ook de geschillen die slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd.

Slotbepalingen

 • Door ondertekening van de offerte verklaart de opdrachtgever akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Tuinontwerp en adviesbureau Ineke Brunekreeft.
 • Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem.
 • Op alle bovenstaande bepalingen is het Nederlands Recht van toepassing.

Aldus vastgesteld  te Elst op 10 februari 2010.